Estaños en Catalunya

Categoria de la massa d’aigua segons la Agencia Catalana del Agua


NATURALITA: Naturalitat de la massa d’aigua (Natural, fortament modificada).

• TIPUS_ACA: Tipologia segons l’ACA.
• TIPUS_IPH: Tipologia segons IPH Orden ARM/2656/2008.
• CATEGORY: Categoria IMPRESS (transició, llac)
• PROT_D: Protecció per captació aigua consum humà
• PROT_E_ULA: Protecció per espècies per interès econòmic: angula.
• PROT_R_B: Protecció per usos recreatius: bany.
• PROT_SEN: Protecció per zones sensibles.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_S: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_S_LLU: Protecció per espècies autòctones: llúdriga.
• PROT_S_F_S: Protecció per espècies autòctones: fartet i samaruc.
• PROT_S_BIT: Protecció per espècies autòctones: bitó.
• REFERENCE: Massa d’aigua de referència
• DAM: Es troba represat?
• NUMLAKE_AR: Àrea (ha).
• NUMCATCH_A: Àrea que drena la massa d’aigua (ha).
• NUMALT: Altitud (m).

Map

View interactive map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 40 items - we are only displaying the first 20 below

Something wrong with this information? Report errors here.