Back

Exportaciones al exterior, por grado de elaboración y tipología de material

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona
File processing error
We have tried processing this file, but have encountered an error. We could not find the unit with the name: 'nan'

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.